ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS D'ESTABLIMENTS

divendres, de novembre 21, 2008


TÍTOL I DENOMINACIÓ, NATURALESA, FINALITATS, ÀMBIT, DURACIÓ I DOMICLI

Article 1: Denominació i naturalesa

Amb la denominació de "Associació de Veïns d'Establiments", es constitueix una associació sense ànim de lucre subjecte als principis i disposicions de la Llei reguladora de les associacions que, a l’empara de l’article 22 de la Constitució, ha de regular les seves activitats d’acord amb la Llei 1/2002 del 22 de març, i els seus estatuts. L'associació, segons l’article 35 del Codi Civil, tindrà personalitat jurídica, autonomia i plena capacitat d’obrar pel compliment de les seves finalitats, podent posseir, adquirir, gravar o alienar tota casta de bens o drets i, en definitiva, realitzar tota casta d’actes de disposició i domini. Comparèixer davant qualsevol autoritat, organisme o jurisdicció i exercitar les corresponents accions i drets sense més limitacions que les establertes en la normativa general, gaudint de plena llibertat de reunió, expressió i acció dins les disposicions legals i estatutàries.


Article 2: Finalitats

Les finalitats i objectius d’aquesta associació són contribuir en la millora de la qualitat de vida dels veïns d’Establiments. Qualitat de vida en tots els aspectes: socials, urbans, de serveis sanitaris, culturals, recreatius, d’ensenyança, esportius, urbanístics i de medi ambient. També aspectes de relacions i serveis relacionats amb el Govern de les Illes Balears, el Consell Insular de Mallorca, l’Ajuntament de Palma i la resta d’ajuntaments i desitjos de qualsevol ciutadà del món per poder viure en comunitat i harmonia amb l’entorn i en llibertat.

.

Article 3: Àmbit

L’àmbit territorial d’aquesta Associació compren el territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

.

Article 4: Formes d’actuació

Les formes específiques d’actuació de l’associació seran les següents:
a. Potenciar i defendre la qualitat de vida dels veïns d’Establiments.
b. Potenciar les relacions entre els veïnats i la vida de la comunitat.
c. Potenciar tot tipus d’ensenyança i organitzar cursos.

d. Potenciar, defensar i promoure millores sanitàries, urbanístiques, de medi ambient i socials.

e. Potenciar, defensar i promoure millores i programes pel sector de població, infants, joves i majors.

f. Potenciar i organitzar actes socials, culturals, esportius i recreatius.
g. Potenciar, defensar i promoure millores de tot tipus de serveis.
h. Potenciar, defensar i promoure serveis socio-sanitàris per a la gent gran i persones amb discapacitats.

.

Article 5: Duració

La duració de l’associació serà indefinida.

.

Article 6: Domicili

El domicili de l’associació queda establert a la plaça de la Immaculada, 3 d'Establiments (Palma de Mallorca) 07010 Illes Balears.

.

.

TÍTOL II: REPRESENTACIÓ I GOVERN DE L’ASSOCIACIÓ

.

Article 7: Òrgans socials

Els òrgans de representació i govern de l’associació són:a) L’assemblea general, òrgan supremb) La Junta de Govern, òrgan de direcció DE L’ASSEMBLEA GENERAL.

.

Article 8: L’assemblea general

L’assemblea general, legalment constituïda, és l’òrgan suprem de sobirania i de la voluntat social i estarà formada per la totalitat de socis presents amb dret a vot. Els acords adoptats dins l’assemblea seran obligatoris per a tots els associats, inclosos els que absents o dissidents, deixant la possibilitat del dret a impugnar, que es tramitarà segons mana la Llei de Enjudiciament Criminal pel judici de menor quantia, essent jutge competent, amb exclusió de qualsevol altre, el de Primera Instància del domicili social.L’assemblea general estarà legalment constituïda quant a la primera convocatòria hi hagi la meitat més un dels socis i, en segona convocatòria, qualsevol sigui el nombre de socis.Entre la primera i segona convocatòries hi haurà un espai de temps de 30 minuts.

.

Article 9: Votació i acords de l’assemblea general

L’assemblea general decidirà prèviament a cada votació si aquesta serà en secret o a mà alçada.Els acords seran aprovats per majoria simple; és a dir, pel vot favorables de la meitat més un dels vots del socis (amb dret a vot) presents i dels socis (amb dret a vot) que hagin fet ús del seu dret de votar per correu, sempre i quan acompleixin la normativa legal de vot per correu.

.

Article 10: Tipus d’assemblees:

Les assemblees podran ser ordinàries i extraordinàries

.

Article 11: Assemblea General Ordinària

L’Assemblea General Ordinària serà convocada, almenys, una vegada a l’any, necessariament dins el primer trimestre natural per aprovar les quotes, els pressupostos i la memòria corresponent. L’any econòmic comença l’1 de gener i acabarà el 31 de desembre.Serà la Junta de Govern qui convoqui l’assemblea amb 15 dies d’antelació mitjançant escrit dirigit a cada soci, on s’inclourà l’ordre del dia de l’assemblea.

.

Article 12: Assemblea General Extraordinària

Les assemblees generals extraordinàries es convocaran a petició d’un terç del nombre total dels socis, sempre que siguin sol·licitades per escrit i amb 15 dies d’antelació a la data prevista de realització. La Junta de Govern també podrà convocar assemblea general extraordinària.

.

Article 13: Facultats de l’ Assemblea General.

Són competències exclusives de Assemblea General Ordinària o Extraor­di­nà­ria:

a. Revisar i aprovar l’estat de comtes, la memòria anual i el pressupost general.

b. Arbitrar recursos econòmics extraordinaris

c. Acordar quotes ordinàries i extraordinàries

d. Nomenar la Junta de Govern d’acord amb aquests estatuts

e. Modificar els estatuts

f. Dissoldre l’associació

g.La disposició i alienació dels béns.És necessitarà el vot favorable de dues terceres parts dels associats presents o representats (vots per correu) pres en assemblea general extraordinària per la disposició de béns, nomenament de la Junta de Govern, acords per constituir una federació d’associacions o per integrar-s’hi, modificacions estatutàries i dissolucions de l’associació.

.

LA JUNTA DE GOVERN

.

Article 14: Fundació

La Fundació activa de representació, administració i govern de l’associació correspondrà a la Junta de Govern. Els càrrecs seran gratuïts.

.

Article 15: Composició

La Junta de Govern es compon de:

Un president/a

Un vicepresident/a

Un secretari/a

Un tresorer/a

I un nombre de vocals de tres a nou.

Tots ells seran escollits per l’assemblea general mitjançant llista tancada.Els càrrecs escollits ho seran per quatre anys.

En cas de cessament o dimissió d’algun dels membres de la Junta de Govern, serà substituït provisionalment seguint el criteri de la Junta i es proposarà la substitució definitiva dins la primera assemblea que es convoqui.

La Junta de Govern es reunirà, com a mínim, una vegada al mes. De forma extraordinària per convocatòria del president o per iniciativa i petició d’una quarta part dels membres de la Junta.

Les decisions es prendran per majoria simple de vots. En cas d’empat, el president té vot de qualitat.

Les convocatòries de les reunions de la Junta de Govern es faran segons acordi la Junta.

.

Article 16: càrrecs de la Junta de Govern

- President/a: presidirà i dirigirà les sessions de l’assemblea i de la Junta de Govern. Vigilarà el funcionament de la Junta de Go vern i convocarà les seves reunions ordinàries i extraor di nàries. Tindrà la representació legal de l’associació. Signarà, juntament amb el secretari/a, les actes, certificacions i altres documents de l’associació.

- Vicepresident/a: Tindrà les mateixes funcions que el president en absència d’aquest.- Secretari/a: Durà el registre general de socis i redactarà les actes de les reunions i les assemblees. També durà la custodiarà de l’arxiu de l’associació.

- Tresorer/a: Serà el responsable dels fons econòmics de l’associació davant la Junta de Govern i l’assemblea general. Informarà de la situació econòmica de l’associació cada vegada que li demanin la Junta de Govern i l’assemblea general.

.

.

TÍTOL III: DELS SOCIS

.

Article 17: Tipus de socis

Hi haurà dos tipus de socis:

a. Socis de fet: tota persona que estigui empadronada al padró o sigui propietari d’un terreny o d’un immoble dins el terme d’Establiments. Ser major d’edat i tenir capacitat d’obrar.

b. Socis col·laboradors: tota persona que col·labori de forma activa o econòmica amb l’associació. Els socis col·laboradors tindran els mateixos drets que la resta de socis, excepte el dret a vot. Tampoc no podran ser escollits per ocupar càrrecs de la Junta de Govern.

La Junta de Govern vigilarà i tindrà cura que les col·laboracions es fan amb bon fi i sempre respectant les finalitats de l’associació. De no ser així, serà motiu d’expulsió del soci.


Article 18: Ingrés com a soci

Per ingressar com a soci, una vegada hagi llegit i acceptat els Estatuts, dels qual se li donarà un exemplar, donarà totes les seves dades al secretari i abonarà la quota de l’any en curs. En 15 dies se li farà entrega dels documents acreditatius com a soci de ple dret d’aquesta associació.

.

Article 19: Obligacions del socis

Són obligacions dels socis:

a. Contribuir a realitzar les finalitats de l’associació, sempre acom­plint els estatuts.

b. Comunicar per escrit a la Junta de Govern tot el que considerin d’interès per al bon funcionament de l’associació.

c. Abonar les quotes socials en la quantitat i termes establerts per l’assemblea general. Els socis col·laboradors no pagaran quota; sols hi aportaran col·laboració activa o econòmica.

d. Acatar les decisions de la Junta de Govern sobre l’organització d’actes i col·laboracions per aconseguir les finalitats socials.

e. Acceptar els càrrecs pels quals han estat escollits i servir-los.

.

Article 20: Drets dels socis

Són drets dels socis:

a. Assistir a les assemblees amb veu i vot

b. Ser membre de la Junta de Govern si es escollit en la votació de l’assemblea general o bé per substitució.

c. Que siguin estudiades les propostes que presentin relatives a qualsevol activitat associativa a la Junta de Govern, sempre que aquestes propostes es facin per escrit.

.

Articles 21: Baixa dels socis

El soci serà donat de baixa:

a. Quan ell mateix ho sol·liciti

b. Per falta de pagament de la quota anual.

c. Per expulsió acordada per la Junta de Govern i ratificada per l’assemblea general raonant i provant els fets que motivin l’expulsió.

d. Els socis de dret causaran baixa quan acabi la seva tasca dins l’associació.

e. Els socis col·laboradors causaran baixa quan deixin de col·la borar amb l’associació.

També causaran baixa si es demostra que la col·laboració que realitzen té un fi o uns interessos personals.

.

.

TÍTOL IV: RÈGIM ECONÓMIC

.

Article 22: Patrimoni social

El patrimoni de l’associació estarà integrat per tots el béns i drets de qualsevol naturalesa i casta que aquesta tingui o compri, tant a títol onerós com gratuït.La titularitat del patrimoni quedarà inscrita a nom de l’associació.Els recursos econòmics previst són les quotes dels socis, les que provinguin d’activitats associatives, donacions, sub ven cions, col·laboracions econòmiques i convenis. Els pressupost anual màxim serà de 120.206,76 euros.

.

Article 23: Beneficis

Els beneficis obtinguts s’integraran a la Tresoreria en tota la seva integritat.

.

Article 24: Aportacions

Les entregues de quantitats a entitats, institucions i ONGs se ran discutides i aprovades per la Junta de Govern i ratificades per l’assemblea general.

.

Article 25: Dissolució

En cas de dissolució de l’associació per qualsevol causa, s’anomenarà una comissió liquidadora i si existeixen béns se ran transferits a entitats sense afany de lucre, especialment a ONGs. En tot cas, la dissolució ha de ser acordada en assemblea general extraordinària expressament convocada amb aquesta finalitat.

.

Article 26: Comptes anuals

Al cap de cada exercici econòmic i dins el primer trimestre següent se formularà un inventari balanç de comptes i la me mòria d’activitats, juntament amb el pressupost d’ingressos i despeses del exercici següent i l’import de les quotes socials, previ informe de la Junta de Govern serà sotmesa a l’assemblea general.

.

.

TÍTOL V: DISPOSICIONS FINALS

Article 27: Documentació social i comptable


L’associació durà en ordre i al dia el següents llibres:

a. Registre de socis

b. Llibre d’actes d’assemblees ordinàries i extraordinàries i de les reunions de la Junta de Govern.

c. Llibres comptables

d. Qualsevol altre llibre legalment exigible.La documentació social i comptable de l’associació haurà d’acomplir amb els requisits i característiques de la legislació vigent. Tota aquesta documentació es podrà instrumentar mitjançant suport informàtic.

.

Article 28: Jurisdicció

Tota qüestió sorgida entre l’associació i algun dels seus membres o entre els associats per raó de ser-ho, o entre aquests i els membres de la Junta de Govern, tant durant la vida social com durant el període de liquidació, serà sotmesa a la jurisdicció dels jutjats i tribunals del domicili social de l’associació, amb expressa i formal renuncia de qualsevol altre fòrum o jurisdicció.

TÍTOL I DENOMINACIÓ, NATURALESA, FINALITATS, ÀMBIT, DURACIÓ I DOMICLI

Article 1: Denominació i naturalesa

Amb la denominació de "Associació de Veïns d'Establiments", es constitueix una associació sense ànim de lucre subjecte als principis i disposicions de la Llei reguladora de les associacions que, a l’empara de l’article 22 de la Constitució, ha de regular les seves activitats d’acord amb la Llei 1/2002 del 22 de març, i els seus estatuts. L'associació, segons l’article 35 del Codi Civil, tindrà personalitat jurídica, autonomia i plena capacitat d’obrar pel compliment de les seves finalitats, podent posseir, adquirir, gravar o alienar tota casta de bens o drets i, en definitiva, realitzar tota casta d’actes de disposició i domini. Comparèixer davant qualsevol autoritat, organisme o jurisdicció i exercitar les corresponents accions i drets sense més limitacions que les establertes en la normativa general, gaudint de plena llibertat de reunió, expressió i acció dins les disposicions legals i estatutàries.

.

Article 2: Finalitats

Les finalitats i objectius d’aquesta associació són contribuir en la millora de la qualitat de vida dels veïns d’Establiments. Qualitat de vida en tots els aspectes: socials, urbans, de serveis sanitaris, culturals, recreatius, d’ensenyança, esportius, urbanístics i de medi ambient. També aspectes de relacions i serveis relacionats amb el Govern de les Illes Balears, el Consell Insular de Mallorca, l’Ajuntament de Palma i la resta d’ajuntaments i desitjos de qualsevol ciutadà del món per poder viure en comunitat i harmonia amb l’entorn i en llibertat.

.

Article 3: Àmbit

L’àmbit territorial d’aquesta Associació compren el territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

.

Article 4: Formes d’actuació

Les formes específiques d’actuació de l’associació seran les següents:
a. Potenciar i defendre la qualitat de vida dels veïns d’Establiments.
b. Potenciar les relacions entre els veïnats i la vida de la comunitat.
c. Potenciar tot tipus d’ensenyança i organitzar cursos.

d. Potenciar, defensar i promoure millores sanitàries, urbanístiques, de medi ambient i socials.

e. Potenciar, defensar i promoure millores i programes pel sector de població, infants, joves i majors.

f. Potenciar i organitzar actes socials, culturals, esportius i recreatius.
g. Potenciar, defensar i promoure millores de tot tipus de serveis.
h. Potenciar, defensar i promoure serveis socio-sanitàris per a la gent gran i persones amb discapacitats.

.

Article 5: Duració

La duració de l’associació serà indefinida.

.

Article 6: Domicili

El domicili de l’associació queda establert a la plaça de la Immaculada, 3 d'Establiments (Palma de Mallorca) 07010 Illes Balears.

.

.

TÍTOL II: REPRESENTACIÓ I GOVERN DE L’ASSOCIACIÓ

.

Article 7: Òrgans socials

Els òrgans de representació i govern de l’associació són:a) L’assemblea general, òrgan supremb) La Junta de Govern, òrgan de direcció DE L’ASSEMBLEA GENERAL.

.

Article 8: L’assemblea general

L’assemblea general, legalment constituïda, és l’òrgan suprem de sobirania i de la voluntat social i estarà formada per la totalitat de socis presents amb dret a vot. Els acords adoptats dins l’assemblea seran obligatoris per a tots els associats, inclosos els que absents o dissidents, deixant la possibilitat del dret a impugnar, que es tramitarà segons mana la Llei de Enjudiciament Criminal pel judici de menor quantia, essent jutge competent, amb exclusió de qualsevol altre, el de Primera Instància del domicili social.L’assemblea general estarà legalment constituïda quant a la primera convocatòria hi hagi la meitat més un dels socis i, en segona convocatòria, qualsevol sigui el nombre de socis.Entre la primera i segona convocatòries hi haurà un espai de temps de 30 minuts.

.

Article 9: Votació i acords de l’assemblea general

L’assemblea general decidirà prèviament a cada votació si aquesta serà en secret o a mà alçada.Els acords seran aprovats per majoria simple; és a dir, pel vot favorables de la meitat més un dels vots del socis (amb dret a vot) presents i dels socis (amb dret a vot) que hagin fet ús del seu dret de votar per correu, sempre i quan acompleixin la normativa legal de vot per correu.

.

Article 10: Tipus d’assemblees:

Les assemblees podran ser ordinàries i extraordinàries

.

Article 11: Assemblea General Ordinària

L’Assemblea General Ordinària serà convocada, almenys, una vegada a l’any, necessariament dins el primer trimestre natural per aprovar les quotes, els pressupostos i la memòria corresponent. L’any econòmic comença l’1 de gener i acabarà el 31 de desembre.Serà la Junta de Govern qui convoqui l’assemblea amb 15 dies d’antelació mitjançant escrit dirigit a cada soci, on s’inclourà l’ordre del dia de l’assemblea.

.

Article 12: Assemblea General Extraordinària

Les assemblees generals extraordinàries es convocaran a petició d’un terç del nombre total dels socis, sempre que siguin sol·licitades per escrit i amb 15 dies d’antelació a la data prevista de realització. La Junta de Govern també podrà convocar assemblea general extraordinària.

.

Article 13: Facultats de l’ Assemblea General.

Són competències exclusives de Assemblea General Ordinària o Extraor­di­nà­ria:

a. Revisar i aprovar l’estat de comtes, la memòria anual i el pressupost general.

b. Arbitrar recursos econòmics extraordinaris

c. Acordar quotes ordinàries i extraordinàries

d. Nomenar la Junta de Govern d’acord amb aquests estatuts

e. Modificar els estatuts

f. Dissoldre l’associació

g.La disposició i alienació dels béns.És necessitarà el vot favorable de dues terceres parts dels associats presents o representats (vots per correu) pres en assemblea general extraordinària per la disposició de béns, nomenament de la Junta de Govern, acords per constituir una federació d’associacions o per integrar-s’hi, modificacions estatutàries i dissolucions de l’associació.

.

LA JUNTA DE GOVERN

.

Article 14: Fundació

La Fundació activa de representació, administració i govern de l’associació correspondrà a la Junta de Govern. Els càrrecs seran gratuïts.

.

Article 15: Composició

La Junta de Govern es compon de:

Un president/a

Un vicepresident/a

Un secretari/a

Un tresorer/a

I un nombre de vocals de tres a nou.

Tots ells seran escollits per l’assemblea general mitjançant llista tancada.Els càrrecs escollits ho seran per quatre anys.

En cas de cessament o dimissió d’algun dels membres de la Junta de Govern, serà substituït provisionalment seguint el criteri de la Junta i es proposarà la substitució definitiva dins la primera assemblea que es convoqui.

La Junta de Govern es reunirà, com a mínim, una vegada al mes. De forma extraordinària per convocatòria del president o per iniciativa i petició d’una quarta part dels membres de la Junta.

Les decisions es prendran per majoria simple de vots. En cas d’empat, el president té vot de qualitat.

Les convocatòries de les reunions de la Junta de Govern es faran segons acordi la Junta.

.

Article 16: càrrecs de la Junta de Govern

- President/a: presidirà i dirigirà les sessions de l’assemblea i de la Junta de Govern. Vigilarà el funcionament de la Junta de Go vern i convocarà les seves reunions ordinàries i extraor di nàries. Tindrà la representació legal de l’associació. Signarà, juntament amb el secretari/a, les actes, certificacions i altres documents de l’associació.

- Vicepresident/a: Tindrà les mateixes funcions que el president en absència d’aquest.- Secretari/a: Durà el registre general de socis i redactarà les actes de les reunions i les assemblees. També durà la custodiarà de l’arxiu de l’associació.

- Tresorer/a: Serà el responsable dels fons econòmics de l’associació davant la Junta de Govern i l’assemblea general. Informarà de la situació econòmica de l’associació cada vegada que li demanin la Junta de Govern i l’assemblea general.

.

.

TÍTOL III: DELS SOCIS

.

Article 17: Tipus de socis

Hi haurà dos tipus de socis:

a. Socis de fet: tota persona que estigui empadronada al padró o sigui propietari d’un terreny o d’un immoble dins el terme d’Establiments. Ser major d’edat i tenir capacitat d’obrar.

b. Socis col·laboradors: tota persona que col·labori de forma activa o econòmica amb l’associació. Els socis col·laboradors tindran els mateixos drets que la resta de socis, excepte el dret a vot. Tampoc no podran ser escollits per ocupar càrrecs de la Junta de Govern.

La Junta de Govern vigilarà i tindrà cura que les col·laboracions es fan amb bon fi i sempre respectant les finalitats de l’associació. De no ser així, serà motiu d’expulsió del soci.


Article 18: Ingrés com a soci

Per ingressar com a soci, una vegada hagi llegit i acceptat els Estatuts, dels qual se li donarà un exemplar, donarà totes les seves dades al secretari i abonarà la quota de l’any en curs. En 15 dies se li farà entrega dels documents acreditatius com a soci de ple dret d’aquesta associació.

.

Article 19: Obligacions del socis

Són obligacions dels socis:

a. Contribuir a realitzar les finalitats de l’associació, sempre acom­plint els estatuts.

b. Comunicar per escrit a la Junta de Govern tot el que considerin d’interès per al bon funcionament de l’associació.

c. Abonar les quotes socials en la quantitat i termes establerts per l’assemblea general. Els socis col·laboradors no pagaran quota; sols hi aportaran col·laboració activa o econòmica.

d. Acatar les decisions de la Junta de Govern sobre l’organització d’actes i col·laboracions per aconseguir les finalitats socials.

e. Acceptar els càrrecs pels quals han estat escollits i servir-los.

.

Article 20: Drets dels socis

Són drets dels socis:

a. Assistir a les assemblees amb veu i vot

b. Ser membre de la Junta de Govern si es escollit en la votació de l’assemblea general o bé per substitució.

c. Que siguin estudiades les propostes que presentin relatives a qualsevol activitat associativa a la Junta de Govern, sempre que aquestes propostes es facin per escrit.

.

Articles 21: Baixa dels socis

El soci serà donat de baixa:

a. Quan ell mateix ho sol·liciti

b. Per falta de pagament de la quota anual.

c. Per expulsió acordada per la Junta de Govern i ratificada per l’assemblea general raonant i provant els fets que motivin l’expulsió.

d. Els socis de dret causaran baixa quan acabi la seva tasca dins l’associació.

e. Els socis col·laboradors causaran baixa quan deixin de col·la borar amb l’associació.

També causaran baixa si es demostra que la col·laboració que realitzen té un fi o uns interessos personals.

.

.

TÍTOL IV: RÈGIM ECONÓMIC

.

Article 22: Patrimoni social

El patrimoni de l’associació estarà integrat per tots el béns i drets de qualsevol naturalesa i casta que aquesta tingui o compri, tant a títol onerós com gratuït.La titularitat del patrimoni quedarà inscrita a nom de l’associació.Els recursos econòmics previst són les quotes dels socis, les que provinguin d’activitats associatives, donacions, sub ven cions, col·laboracions econòmiques i convenis. Els pressupost anual màxim serà de 120.206,76 euros.

.

Article 23: Beneficis

Els beneficis obtinguts s’integraran a la Tresoreria en tota la seva integritat.

.

Article 24: Aportacions

Les entregues de quantitats a entitats, institucions i ONGs se ran discutides i aprovades per la Junta de Govern i ratificades per l’assemblea general.

.

Article 25: Dissolució

En cas de dissolució de l’associació per qualsevol causa, s’anomenarà una comissió liquidadora i si existeixen béns se ran transferits a entitats sense afany de lucre, especialment a ONGs. En tot cas, la dissolució ha de ser acordada en assemblea general extraordinària expressament convocada amb aquesta finalitat.

.

Article 26: Comptes anuals

Al cap de cada exercici econòmic i dins el primer trimestre següent se formularà un inventari balanç de comptes i la me mòria d’activitats, juntament amb el pressupost d’ingressos i despeses del exercici següent i l’import de les quotes socials, previ informe de la Junta de Govern serà sotmesa a l’assemblea general.

.

.

TÍTOL V: DISPOSICIONS FINALS

Article 27: Documentació social i comptable


L’associació durà en ordre i al dia el següents llibres:

a. Registre de socis

b. Llibre d’actes d’assemblees ordinàries i extraordinàries i de les reunions de la Junta de Govern.

c. Llibres comptables

d. Qualsevol altre llibre legalment exigible.La documentació social i comptable de l’associació haurà d’acomplir amb els requisits i característiques de la legislació vigent. Tota aquesta documentació es podrà instrumentar mitjançant suport informàtic.

.

Article 28: Jurisdicció

Tota qüestió sorgida entre l’associació i algun dels seus membres o entre els associats per raó de ser-ho, o entre aquests i els membres de la Junta de Govern, tant durant la vida social com durant el període de liquidació, serà sotmesa a la jurisdicció dels jutjats i tribunals del domicili social de l’associació, amb expressa i formal renuncia de qualsevol altre fòrum o jurisdicció.

AUTORIA

Blog independent, transparent i reivindicatiu elaborat per Joan Mas Quetglas. a.v.establiments@gmail.com