La nova junta directiva de l'Associació de Veïns presenta el programa d'actuacions

divendres, de novembre 21, 2008


El 20 de novembre va tenir lloc l'assemblea general de l'Associació de Veïns d'Establiments. Es va escollir la nova junta directiva, que va presentar un programa de quinze punts per als propers quatre anys. També va exposar la feina feta per l'anterior junta i l'estat de comptes.

A l'assemblea es va tractar del tancament del camí de Can Mallol, de la ubicació del nou centre de salut i d'altres demandes formulades per als assistents, entre les quals es troba la connexió a la xarxa municipal d'aigua potable i la pavimentació de carrers.
La nova junta va convidar la gent a col·laborar amb l'associació. Els assitents van agrair la tasca de la junta anterior amb un fort aplaudiment.
.
.
PROGRAMA

1. Romandre vigilants i intervenir en qualsevol projecte urbanístic que amenaci canviar el paisatge, afectar el medi ambient o malbaratar la qualitat de vida de la gent d’Establiments. Fer seguiment del P.E.R.I. i informar pertinentment, tenint en compte les diferents sensibilitats existents a la població.

2. Estudiar i presentar propostes al traçat de la carretera d’Esporles en el terme d’Establiments, facilitant el pas de vianants.

3. Treballar sobre els diferents serveis públics, per millorar els existents i aconseguir aquells que la població senti com a necessaris. Exigir la reforma de Casal de Barri i resoldre les deficiències tèrmiques que presenta.

4. Reivindicar la construcció del nou Centre de Salut, adequat, proper, de fàcil accés, prop de parada de l’autobús, i dins Establiments.

5. Romandre vigilants als possibles tancaments de camins rurals, d’us tradicional, amb caràcter històric i públic.

6. Reivindicar l’antiga Casa de la Vila com a seu de l’Associació de Veïns i centre d’expressió històrica i cultural.

7. Exigir i fer seguiment, junt amb altres associacions veïnes, del repoblament forestal de la pedrera de Son Anglada. Exigir voreres per a vianants i eliminar barreres arquitectòniques a la nostra població.

8. Exigir la neteja del torrent de Sa Riera en el traçat per Establiments.

9. Potenciar i aprofundir les relacions i els possibles projectes comuns amb les entitats i col·lectius socials, culturals, esportius, d’esplai i joventut que funcionen a Establiments.

10. Potenciar i aprofundir les relacions i les possibles actuacions conjuntes amb les associacions i entitats de veïns i culturals properes, i amb aquelles altres que defensin inquietuds i interessos coincidents als nostres.

11. Potenciar les festes i la cultura locals, i donar suport als veïns productors d’art, d’expressions culturals i propostes d’esbarjo.

12. Treballar per a constituir i donar sentit a una Fira d’Establiments, anual que identifiqui el que es propi.

13. Animar i donar suport als esforços de comunicació escrita a Establiments, i a la vegada, mantenir contacte amb els mitjans de comunicació per a donar a conèixer la realitat d’Establiments i la feina de l’Associació de Veïns.

14. Fer ús de les noves tecnologies (pàgina web, etc.), del Full Informatiu i de panells públics, com a mecanismes de contacte i d’interacció.

15. Estudiar la figura político-administrativa “Entitat Menor”, i informar a la població per intercanviar criteris, afavorir el debat i prendre les decisions adients.

ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS 20 de NOVEMBRE 2008

JUNTA DIRECTIVA DE L'ASSOCIACIÓ

President: Joan Mas Quetglas. Vicepresident: Pep Forteza Valls. Secretària: Maraya Meseguer. Tresorer: Rafael Castelló. Vocals: Joana Camps, Joan Garau, Ángel García, Tomás Navarro, Fina Nigorra, Pedro Pablo Vaquer i Paco Vera.

AUTORIA

Blog independent, transparent i reivindicatiu elaborat per Joan Mas Quetglas. a.v.establiments@gmail.com