COM FER-SE SOCI DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS

divendres, de juliol 03, 2009

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS D’ESTABLIMENTS

Plaça de la Immaculada, 3 Establiments

07010 PALMA

a.v.establiments@gmail.com · www.establiments.blogspot.com

Si voleu ser soci o sòcia de l'Associació de Veïns, podeu fer un ingrés de la quota anual de 20 € a Sa Nostra compte num. 2051-0091-10-1005871451


Fitxa de soci/a n:

data:

Nom i llinatges: DNI:

Adreça:

Telèfon: E-mail:

Quota anual (20 e)

Signatura:

......................................................................

Domiciliació Bancària:

Per la present autoritzem a carregar al nostre compte

Les quotes anuals que presentarà l’Associació de Veïns d’Establiments

Nom ___________________________________________

Entitat: _________________________________________

Oficina: _________________________________________

Domiciliada en: ___________________________________

Núm. de compte: __________________________________

Signatura


AUTORIA

Blog independent, transparent i reivindicatiu elaborat per Joan Mas Quetglas. a.v.establiments@gmail.com