L'ASSOCIACION DE VEÏNS INFORMA

dissabte, d’octubre 10, 2009

  • SUBVENCIONS: L’Ajuntament de Palma ha aprovat sub­ven­cionar en quasi el cent per cent el pressupost de l’Associ­a­ció de Veïns per enguany. Inclou les partides destinades a festes, mobiliari i equipament.
  • AIGUA: Les gestions de l’Associació de Veïns per acon­se­guir la connexió a les xarxes d’aigua potable i clavegueram sanitari de les cases de la zona PERI se­gueixen endavant. L’Ajun­ta­ment s’ha compromès a intentar incloure el cost de les obres en el segon Plan E de l’any 2010. Entretant, està prevista una reunió amb la batlessa per continuar reivin­di­cant un servei bàsic per a la salut i el medi ambient.
  • CAMINS: Aquesta tardor l’Associació promourà un acte rei­vindicatiu per reclamar el dret de pas pels camins de Can Mallol i Son Berga. També està en marxa un estudi d’altres camins que s’haurien de preservar com a públics.
  • CENTRE DE SALUT: L’Associació ha propossat a la Regi­do­ria de Sanitat un parell de llocs per fer el nou Pac. L’Ajun­tament i el Govern Balear ho estan negociant.
  • CARRETERES: L’Associació ha demanat al Consell de Mal­lor­ca que faci voreres i millori la seguretat per als vianants a la carretera d’Esporles i al carrer del Molí des Compte.
  • CASAL DE BARRI: L’Associació demanarà l’obertura del pàr­quing per als usuaris del casal.

AUTORIA

Blog independent, transparent i reivindicatiu elaborat per Joan Mas Quetglas. a.v.establiments@gmail.com