L'assemblea general de l'Associació de Veïns tindrà lloc l' 1 de desembre

dijous, de novembre 05, 2009

La junta directiva de l’Associació de Veïns d’Esta­bli ments us convoca a participar en l’ASSEMBLEA GE­NERAL ANUAL que tindrà lloc dimarts 1 de de­sem­bre de 2009 a la plaça de la Immaculada, 3 d’Esta­bli­ments.

o 1a. convocatòria: 19,30 h

o 2a. convocatòria: 20 h.

Ordre del dia

Resum de les actuacions fetes al llarg

Resum de l’estat de comptes

Precs i preguntes

o Tenen dret a vot els socis que estan al dia de la quota.

o Podeu fer el pagament de la quota fins el començament de l’assemblea.

Podeu consultar els estatuts de l’Associació de Veïns al
bloc d’Establiments:

AUTORIA

Blog independent, transparent i reivindicatiu elaborat per Joan Mas Quetglas. a.v.establiments@gmail.com