L'Associació de Veïns d'Establiments reitera a l'Ajuntament que no ha fet res per resoldre les mancances del poble

dissabte, de gener 30, 2010

Seguint els acords de la reunió del Districte Nord de Palma el dia 15-12-2009, a continuació s’enumera un llistat de necessitats a Establiments, a l’objecte de que es pugui procedir corresponentment. Per la qual cosa sol·licitam incloure aquest llistat en el pressupost d’inversions de l’Ajuntament de Palma, per el Districte Nord, any 2010 .

Àrees d’atenció i execució prioritàries a Establiments:

 1. Tractament integral del problema que presenta la carretera d’Esporles per a la circulació vehicular i de vianants, des de Sa Creu fins a n’Es Muntant:
  1. enllumenat públic vell i insuficient,
  2. absència de voravies amb greu perill per els vianants,
  3. parades d’autobús sense cap tipus de protecció, solar ni pluvial,
  4. pas de vianants per creuar la carretera en punts neuràlgics (Sa Creu, Sa Nostra, Camí Nou, Casal de Barri, Camí Son Berga, Carrer Antoni Borràs, Plaça Immaculada, Plaça Rutló, Sa Coma Freda, Camí d’es Forn des Vidre, Es Muntant.
  5. contrapeus vials per suavitzar la velocitat del tràfic, en punts estratègics (Sa Nostra, Casal de Barri, Plaça Rutló, Sa Coma Freda, Es Muntant) es podrien fer coincidint i elevant el pas de vianants.
  6. intermitents grocs d’avís de precaució en determinats punts (abans de cada contrapeu vial, en Es Muntant abans de la corba en ambdues direccions).

 1. Millorar la senyalització del Carrer Molí des Comte (carretera de Puigpunyent) en relació a reduir la velocitat de pas vehicular a 30 km/hora, entre Sa Creu i el Carrer Jeroni Castaño. I fer visible la prohibició d’aturar al inici del Carrer Molí des Comte (Sa Creu, a continuació del semàfor).

 1. Garantir la visibilitat de sortida en l’encreuament del carrers perpendiculars a la Carretera d’Esporles i al Carrer Molí des Comte. I senyalització de no estacionar en els accessos de les cases que tenen façana a la carretera d’Esporles i al Carrer Molí des Comte.

 1. Posada a punt de la Casa de la Vila, a la plaça Immaculada: arreglar les persianes i finestres; banys; reparar i pintar el interior de l’edifici; sistema d’aire condicionat (fred i calent).

 1. Dotar de xarxa d’aigua potable i clavegueram al tram de zona urbana a Establiments que no te el servei i que per dret li correspon. Dotar de xarxa de drenatge a la Carretera d’Esporles, tot i evitant el problema de seguretat vial que presenten les làmines i corrents d’aigua que es formen, a més de la impossibilitat de caminar per la vorera quan plou.

Nota.- Estem conscients que als efectes, la carretera d’Esporles correspon a la gestió del Consell Insular, no obstant entenem que hi ha aspectes del nostre llistat on l’Ajuntament haurà d’intervenir, per la qual cosa s’incorpora a la sol·licitud.

 1. Enllumenat públic:
  1. en general, actualitzar l’enllumenat públic a tot Establiments (faroles noves i dignes per a una comunitat, menys distància entre faroles, bombi-les ecològiques de baix consum)
  2. enllumenat de la Plaça Nova (antic Cementiri, entre el Temple i Rutló)

 1. En el Cementiri:
  1. eliminar barreres arquitectòniques per a les persones minusvàlides,
  2. completar el mobiliari urbà que falta (bancs) i reparar els existents,
  3. cura en la neteja de totes les àrees del cementiri.

 1. Millorament i manteniment regular de les poques zones enjardinades, i dotació d’àrees per enjardinar:
  1. Actualment enjardinades: Sa Creu, Plaça Immaculada, Cementiri, Plaça Es Muntant,
  2. Àrees per enjardinar: zona Sa Nostra, Casal de Barri, Pou Comú, Plaça Rutló, Pou Comú carretera d’Esporles, Capelleta Es Muntant.

 1. Mobiliari urbà:
  1. Reparació de bancs: Cementiri (part baixa) i Sa Capelleta d’Es Muntant,
  2. Banc nous al Cementiri (part alta i laterals) i a la Plaça d’Es Muntant.

 1. Parades d’autobús, dotades de protecció lateral i sòtil útils per l’estiu i hivern, i amb seients.

Nota: Sabem que en alguns casos aquest punt presenta problemes d’execució per qüestió d’espai físic, no obstant hi ha d’haver formes de solució, dependrà de la voluntat política de fer-ho. Del que no hi ha dubta és que tal com estan avui la majoria de parades és una vergonya que fer la dignitat de l ‘usuari del transport públic.

 1. Aparcament públic per a vehicles al centre d’Establiments: En dies de concentració de públic entorn a la Plaça de Rutló i del Temple parroquial, que són molts de dies a l’any, l’accés es fa problemàtic i de vegades impossible, en perjudici de la població. Just en la zona hi ha terrenys buits sense edificar ni conrear on seria factible la ubicació d’un Aparcament Municipal públic, com a sa fet en altres poblacions del Municipi de Palma. Entenem que en això dependrà també de la voluntat política; els recursos s’han de poder trobar.

 1. Els punts de Contenidors d’EMAYA estan incomplets, en uns falta el de vidre i a altres els de paper, etc. Per la qual cosa és necessari dotar de Punts Verds amb Contenidors per a totes les deixalles (matèria orgànica, cartró-paper, plàstics-envasos, vidre, poda). A més, en alguns casos el contenidors estan envaint espai de la carretera, en perill pels vehicles i especialment per les persones que dipositen els residus (Carrer Molí d’es Comte, Camí de Sarrià, carretera d’Esporles a Establiments Nous, i d’altres que cal revisar i prendre mesures), fent urgent procurar d’espai adient i suficient pel seu ús, protegit i senyalat.

L’Associació de Veïns d’Establiments estem pendents de la seva comunicació, i volem reiterar una vegada més la nostra disposició ha participar i ha col·laborar en els aclariments que puguin ser necessaris i en el programa d’execució que es concreti.

AUTORIA

Blog independent, transparent i reivindicatiu elaborat per Joan Mas Quetglas. a.v.establiments@gmail.com