L'Associació de Veïns torna a demanar l'obertura del traçat original del camí de Can Mallol

dimecres, de juliol 07, 2010

Arran de la recollida de firmes que va fer l’Associació de Veïns d’Establiments per recuperar el traçat tradicional del camí de Can Mallol, l’Ajuntament de Palma va iniciar un expedient i ordenar al propietari la reobertura.

El propietari s’hi va oposar i va al·legar que: “el llamado camino de Son Mallol era históricamente un camino de acceso a la finca y utilitzado únicamente por los propietarios colidantes de la finca rústica Ses Rot­getes... No se trata de un antiguo camino que una poblaciones. Su uti­li­zación era exclusivamente para finalidades agrícolas, en base a principios de buena vecindad, pero sin que existente servidumbre alguna protega dicho derecho". Sobre el nou traçat diu que va ser "realizado después solicitar la correspondiente licencia municipal de obras, fue absolutamente consensuado con la Asociación de Vecinos. Hubo intercambio de planos, visitas a las obras por parte de la Asociación de Vecinos, quienes soli­citaron que se realizaran determinadas modificaciones para facilitar que los coches pudieran cruzarse, llegando a la paradoja de ser fe­li­ci­ta­dos por la mencionada asociación". Segons la documentació que afirma haver consultat, l'Ajuntament confon "la utilización del camino para la generalidad de los vecinos a ser zona de paso para algunos con finalidades puramente agrícolas".

En resposta en aquestes al·legacions, l’Associació de Veïns d’Establi­ments ha sol·licitat novament que es reobri el camí tradicional, ja que el nou transcórrer per uns terrenys llogats. A l’escrit remès el 6 de juliol d'enguany a l’Ajuntament de Palma es reafirma en:

  1. Els camins rurals d’Establiments són una part fonamental del patrimoni paisatgístic, cultural i etnològic de Mallorca. La seva defensa i con­ser­vació forma part del programa d’actuacions de l’Associació de Veïns d’Establiments.
  2. El camí de Can Mallol el fa servir gent d’Establiments i d’altres indrets des de fa generacions per motius particulars, de feina o oci. Així ho afirmen les prop de 300 persones que han signat el manifest per a la conservació del dret a pas pels camins rurals d’Establiments.
  3. L’Associació de Veïns d’Establiments i el representant de la propietat de Can Mallol es reuniren per estudiar el possible canvi de traçat del camí. Per què ho contempla la llei, aleshores l’Associació de Veïns d’Esta­bli­ments va ser receptiva a la modificació sempre que es fes dins la mateixa finca, les dimensions i els accessos fossin els adequats per a què hi poguessin circular lliurement i sense dificultat ni perill per a la seguretat de les persones i els vehicles.
  4. Un cop fet el nou traçat, membres de la junta directiva visitaren el camí i acordaren que s’havia d’eixamplar en alguns punts i modificar d’altres per fer el camí més segur.
  5. Posteriorment, el representant legal del propietari de Can Mallol va dir que una part del nou traçat passava per una finca que no era de la seva propietat. Segons ell, l’havia llogada al Parc Bit per 25 anys.
  6. Aquesta dada és molt rellevant i fa que l’Associació de Veïns d’Esta­bli­ments es posi en contra del nou traçat, ja que en acabar l’arrendament es podia perdre el dret de pas definitivament. A més, el nou traçat conserva punts que s’han de modificar per fer-lo segur.
  7. Durant els darrers anys, la propietat de Can Mallol ha aixecat barreres arquitectòniques als punts d’accés sense consensuar res amb l’Asso­cia­ció de Veïns.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L'Associació de Veïns agraeix la col·laboració de Pep Balle i Francesc Riera


AUTORIA

Blog independent, transparent i reivindicatiu elaborat per Joan Mas Quetglas. a.v.establiments@gmail.com